34 Tuổi
3 Điểm
Đang online

"𝙽𝚎̂́𝚞 𝚝𝚊 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝟷 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚑𝚘̂́𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚌, 𝚃𝚑𝚒̀ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚐𝚒̀ đ𝚎̂̉ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚡𝚞𝚊̂𝚗 .. ?" 🤍🕊

"𝙽𝚎̂́𝚞 𝚝𝚊 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝟷 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚑𝚘̂́𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚌, 𝚃𝚑𝚒̀ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚐𝚒̀ đ𝚎̂̉ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚡𝚞𝚊̂𝚗 .. ?" 🤍🕊

"𝙽𝚎̂́𝚞 𝚝𝚊 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝟷 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚑𝚘̂́𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚌, 𝚃𝚑𝚒̀ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚐𝚒̀ đ𝚎̂̉ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚡𝚞𝚊̂𝚗 .. ?" 🤍🕊

"𝙽𝚎̂́𝚞 𝚝𝚊 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝟷 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚑𝚘̂́𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚌, 𝚃𝚑𝚒̀ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚐𝚒̀ đ𝚎̂̉ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚡𝚞𝚊̂𝚗 .. ?" 🤍🕊

"𝙽𝚎̂́𝚞 𝚝𝚊 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝟷 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚑𝚘̂́𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚌, 𝚃𝚑𝚒̀ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚐𝚒̀ đ𝚎̂̉ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚡𝚞𝚊̂𝚗 .. ?" 🤍🕊

Gợi ý kết bạn